Türkiye Sosyalist Partisi Programı

09 Eylül 2023

BİRİNCİ BÖLÜM

1. Kendini Dayatan Çözüm

Günümüz dünyası sermaye ile emek; emperyalizm ile antiemperyalist blok arasındaki karşıtlıkla şekilleniyor. Başında ABD’nin olduğu kapitalist-emperyalist sistem, tüm kıtalarda zayıflamaya başladı. İnsanlık kapitalist sömürünün yıkımını daha fazla taşıyamıyor. Sömürü ve yoksulluk, insanların onurlu ve refah içinde yaşama olanaklarının yok edilmesi, gelir dağılımında dayanılmaz boyutlara varan bozulma, ABD emperyalizminin dünya hegemonyasını devam ettirme uğruna çıkarttığı NATO savaşları, işbirlikçilerini seferber ederek etnik ve dinsel parçalama siyasetiyle kışkırttığı çatışmalar, terör ve yıkımlar, dünyanın en ücra köşesinde yaşayan insanların bile maruz kaldığı salgınlar, felaketler, çölleşme, her türlü çevre kirliliği; insanın kendisine yabancılaşmasının tarihin hiçbir döneminde olmadığı ölçüde derinleşmesi artık sürdürülemez hâle gelmiştir. İnsanlık, ancak büyük kamusal projelerle alt edeceği sorunlarla karşı karşıyadır ve bu sorunlar ancak işçi sınıfı ve emekçi halklar ile ulusal bağımsızlığını ve egemenliğini korumaya çalışan, kendi ekonomisini ve politikasını emperyalizmin ihtiyaçlarına göre belirlemeyi reddeden ilerici, ulusal devrimci ve sosyalist güçlerin önderliğinde gerçekleşecek devrimlerle çözülebilir.

2. Eylem Kılavuzu: Bilimsel Sosyalizm

Türkiye Sosyalist Partisinin mücadelesine, insanlığın toplumsal eylem ve düşünce mirasından beslenen bilimsel sosyalist teori yol gösterir. Hareket noktamız Türkiye’nin gerçekleridir.

Türkiye Sosyalist Partisi, Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde başarılan cumhuriyet devriminin eşsiz mirasına özel önem verir. Ulusumuzun emperyalizme karşı büyük mücadelesi, cumhuriyet devrimimiz ve işçi sınıfımızın yüzyılı aşan mücadele birikimi en büyük esin kaynağımızdır.

Türkiye Sosyalist Partisi, iki yüzyılı aşkın bir zamandır yaşanan demokratik devrimler ile dünyanın dört bir yanında bilimsel sosyalist teorinin yol göstericiliğinde verilen mücadelelerin deneyimlerinden çıkarılan dersleri özümser.

3. İdeolojik Bağımsızlık

Türkiye Sosyalist Partisi, üyelerini ideolojik ve örgütsel bağımsızlık ruhuyla eğitir. Kendi yolunu kendi çizer. Teorisini, programını ve siyasetlerini kendisi oluşturur. Başka bir ülke ve başka bir parti tarafından yönetilmeyi reddeder. Dünyanın diğer ülkelerinin emekçi partileriyle ve demokratik, barışsever örgütleriyle ilişkilerinde bağımsızlık, eşitlik, karşılıklı saygı, içişlerine karışmama ilkelerini titizlikle uygular.

İKİNCİ BÖLÜM

Türkiye Devriminin Yolu

İnsanlığı yıkıma uğratan ve insanın kendine yabancılaşmasına sebep olan kapitalist sistemin günümüzdeki tek alternatifi sosyalizmdir. Kapitalist sistemin insanı ve doğayı tehdit eden çelişmelerinin çözümü sosyalizmin kurulmasını gerekli kılıyor. Kapitalist-emperyalist sisteme bağımlı ülkelerde millî/ulusal demokratik devrimler sosyalist devrimin ilk adımını oluşturuyor.

Sosyalist devrimin ve onun ilk adımını oluşturan millî/ulusal demokratik devrimin temel gücü işçi sınıfı ve emekçi halklardır. Millî/Ulusal demokratik devrim, “işçi sınıfının ulusun önder sınıfı durumuna gelmesini” sağlayacak ve arasız devrimlerle insanlığın büyük uyum dünyasını kuracak sürecin ayrılmaz parçasıdır.

1. Millî/Ulusal Demokratik Devrim

Türkiye Sosyalist Partisinin ilk amacı, ulusal kurtuluş savaşımızın ve cumhuriyetimizin günümüze erişen kazanımlarına sahip çıkmak ve korumak, yitirilen kazanımlarını yeniden inşa etmek, emperyalizme, işbirlikçi kapitalizme ve büyük toprak ağalığına/beyliğine karşı işçi sınıfı önderliğinde bütün ulusal sınıfların iktidarını gerçekleştirmektir.

Türkiye Sosyalist Partisi, işçi sınıfı önderliğinde bütün ulusal sınıfların iktidarını gerçekleştirerek Kemalist devrimi tamamlar ve cumhuriyet devrimimizin “cumhuriyetçilik, milliyetçilik, halkçılık, devletçilik, laiklik ve devrimcilik” ilkelerini tam olarak hayata geçirerek “arasız devrimlerle” insanlığın sınıfsız, sömürüsüz büyük dünyasını gerçekleştirir.

Kapitalist-emperyalist sisteme bağımlı bulunan ülkemizde emperyalizmle bütünleşmiş kapitalist düzene son vermek için işçi sınıfının öncü güç olduğu millî/ulusal demokratik devrimi gerçekleştirmek gerekiyor. Bu mücadelede, şehir ve köy emekçileri ve sosyalist aydınlar işçi sınıfının en yakın dostlarıdır.

Millî/Ulusal demokratik devrim, öncelikle emperyalizme ve emperyalizmle işbirliği içerisindeki kapitalist sermayedarlara ve ortaçağ kurumlarına karşı yönelecek, köklü ulusal ve demokratik devrimci görevlerini yerine getirecektir.

Millî/Ulusal demokratik devrim, egemenliğin kayıtsız şartsız halka devredilmesini; emperyalizme mali ve ekonomik bağımlılığa son verilmesini; NATO’dan çıkılmasını, emperyalist üslerin kapatılmasını; emperyalist Avrupa Birliği ile imzalanan Gümrük Birliği anlaşmasının iptal edilmesini; topraksız ve yoksul köylülerin toprak sorunu ile eşitlik ve özgürlük sorununun çözülmesini; düşünce ve örgütlenme özgürlüğünün tanınmasını sağlayacaktır. Emperyalizme karşı işçi sınıfı öncülüğünde bütün ulusal ve demokratik güçlerin birleşmesi, ulusal demokratik cephenin oluşması ve yeni iktidar alternatifi olarak ortaya çıkması, millî/ulusal demokratik devrimin başlangıcını oluşturacaktır.

Millî/Ulusal demokratik devrimin gerçekleşmesi; işçilerin, şehir ve köy emekçilerinin, kitlelerin bilinçli ve aktif hareketini; halkın kendi kaderini bizzat kendi eline almasını; üretenlerin yönetmesini ve böylece halk iktidarının, halk egemenliğinin doğrudan doğruya sağlanmasını gerekli kılar. Millî/Ulusal demokratik devrim, halkın meşru, yasal ve demokratik bütün haklarını serbestçe kullanması, özgürlüğün ve eşitliğin önündeki bütün engellerin kaldırılması demektir.

Millî/Ulusal demokratik devrimin zaferi, ulusal bağımsızlığı sağlayan; cumhuriyeti kuran, laikliği kabul eden; kadın haklarını, çağdaşlığı getiren Türkiye devrimini, işçilerin ve köylülerin, sömürülen ve ezilen emekçilerin köklü çıkarları doğrultusunda hedefine ulaştıracaktır.

Türkiye Sosyalist Partisi, bu hedef doğrultusunda sosyalistlerin birliğini, sosyalistlerle Kemalistlerin birliğini ve bu temel üzerinde bütün ulusal demokratik güçlerin birliğini sağlar.

Türkiye Sosyalist Partisi laiklik ilkesine bağlıdır. Din ve devlet işlerini, din ve eğitim işlerini kesin olarak birbirinden ayırır. İnanç ve inanmama özgürlüğüne tam saygı gösterir. Dinler ve mezhepler arasında hiçbir ayrım gözetmez; hiçbirine ayrıcalık tanımaz.

Türkiye Sosyalist Partisi, emperyalizm ve kapitalizmle bütünleşmiş dinsel cemaatlere ve bunların ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel yaşamı kontrol altına almayı amaçlayan saldırı ve girişimlerine karşı kesin tutum alır. İnsan iradesini, düşünme yetisini ve inancını ipotek altına alan tarikatların varlığını sonlandırır.

Türkiye Sosyalist Partisi, cinsel ayrımcılığın amansız düşmanıdır. Kadınların kurtuluş hareketini destekler; kadınların özel ve kamusal yaşamda siyasal, hukuksal, toplumsal, ekonomik ve kültürel tam eşitliğini sağlayacak koşulların gerçekleşmesi için mücadele eder.

Türkiye Sosyalist Partisi, ulus, etnik köken, ırk, renk, cinsiyet, cinsel yönelim, dil, inanç, felsefi görüş ayrımı gözetmeden bütün insanları eşit sayar.

Türkiye Sosyalist Partisi, dil ve kültür gruplarının eşit ve özgürce birlikte yaşamasını savunur ve demokratik ideallere, ülkemizin ve bölgemizin köklü dayanışma geleneklerine uygun böyle bir toplumu gerçek bir zenginlik sayar.

Türkiye Sosyalist Partisi, emperyalizmin ve kapitalizmin böl-yönet politikasına karşı mücadele eder. “Demokratik emperyalizm”, “demokratik sömürgecilik”, “Amerika, Avrupa Birliği ve NATO’nun Üçüncü Dünya halkları için yarattığı tarihsel fırsat” uydurmalarını öldürücü bir hile sayar ve mahkûm eder.

Türkiye Sosyalist Partisi, Türkiye’nin bütün bölge ülkeleriyle birleşerek emperyalizme karşı eşitlik temelinde bölgesel bir birlik kurması için çalışır.

Türkiye Sosyalist Partisi, parasız, demokratik, laik, bilimsel ve kamusal nitelikli eğitim ilkesini savunur. Halk için bilim, halk için eğitim görüşünü benimser. Eğitim ve öğretimin, bireylerin kendilerini bütün yönleriyle geliştirmesini sağlayacak şekilde düzenlenmesi için çalışır. Eğitim ve öğretimin amacı, vatan cumhuriyet emek uğrunda toplumu ve dünyayı sorgulayabilecek bağımsız kişiliklerin oluşmasına yardımcı olmak, özgür ve eşit bir toplumun özgür ve eşit bireylerini yetiştirmek için “birimiz hepimiz için, hepimiz birimiz için” ilkesinin gerçekleşmesini sağlamaktır. Okullar, öğrencilere yaşam sevinci veren aydınlanma, bilim ve araştırma merkezleri olmalıdır.

Türkiye Sosyalist Partisi, kâr güdüsüyle doğayı tahrip eden kapitalizme, insanların ve canlıların temiz bir çevrede sağlıklı yaşama hakkını inkâr eden salt büyümeci ideolojilere karşı mücadele eder. Gıda ve tarım tekellerinin GDO’lu ürünleri dayatma politikasına karşı durur, geleneksel yöntemlerle yapılan küçük ve orta ölçekli tarımı destekler.

Türkiye Sosyalist Partisi, hayvan haklarına saygı gösterir. Gıda, ilaç, giyim ve kozmetik tekellerinin hayvanların yaşama hakkını, sağlığını ve hareket etme özgürlüğünü ortadan kaldıran kıyımına karşı çıkar. Veteriner hekimliği hizmetlerini hayvanların yaşama hakkı ekseninde yeniden örgütlemeyi savunur. Sokak hayvanlarını işkence ve eziyetten korur.

2. Halk İktidarı ve Sosyalizm

Türkiye Sosyalist Partisinin uzun vadeli amacı, uluslararası kapitalist sistemle bütünleşmiş olan ve toplumumuzun küçük bir azınlığını oluşturan Türkiye kapitalist sınıfının iktidarına halkın demokratik iradesiyle son vermek; toplumun büyük kesimini oluşturan işçilerin, emekçilerin, bütün halkın öz iktidarı yoluyla kapitalist sömürüyü ortadan kaldırmak; toplumsal eşitlik, üretim araçlarının ortak mülkiyeti ve halkın kendi kendini yönetmesi ilkelerine dayalı sosyalist toplumu kurmaktır.

Türkiye Sosyalist Partisi, halk iktidarının kuruluşu ve sosyalizm yolunda yürüme sürecinde, emekçi halkı seferber ederek sömürünün, baskının ve yabancılaşmanın temelini oluşturan bütün üretim ve bölüşüm ilişkileri ile sınıfların ortadan kaldırılmasına; işçi ile köylü, şehir ile köy, kol emeği ile kafa emeği arasındaki farkların adım adım yok edilmesine, sınıflı toplumların ürünü olan ideoloji ve kültürü eleştirerek, geleceğin büyük uyum dünyasının insanını yaratma mücadelesine önderlik eder.

Türkiye Sosyalist Partisi, bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm için mücadele eder. Devrimin siyasal ve toplumsal desteğini yaratmak, emekçi halkı devrim programına, bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm mücadelesine kazanmak için bilimsel sosyalizmi yayar ve örgütlenir.

Türkiye Sosyalist Partisi, yurtseverlikle enternasyonalizmi birleştirir. Emperyalizme, kapitalizme, sömürgeciliğe, faşizme ve gericiliğe karşı sosyalizmin tam eşitlik, özgürlük ve kardeşlik bayrağını yükseltir. Bütün ülkelerin işçilerinin birliğini ve halkların dostluğunu savunur.

En büyük üretici ve değiştirici güç, emekçi halkın kendisidir. Türkiye Sosyalist Partisinin sınıfsız toplum hedefine yürümede güveneceği biricik güç emekçi halkımızdır. Türkiye Sosyalist Partisi, köken ayrımı gözetmeden işçi sınıfının kapitalizme karşı sınıf temelinde örgütlenmesini benimser.

Devrim, sadece emekçi halka çaresizlik ve acı veren bu sömürü ve baskı düzeninin son bulması için değil, emekçilerin kendilerinin değişmesi ve geleceği kuracak ileri insan birikiminin oluşması için de gereklidir.

3. Dünyadaki Sosyalizm Pratiklerinden Öğrenmek ve Kendi Yolumuzda Onları Aşmak

Türkiye Sosyalist Partisi, geçen yüzyıllarda dünyamızı daha ileri götüren demokratik ve sosyalist devrimlerin, ulusal kurtuluş savaşlarının, insanlığın özgürlüğe, refaha ve barışa ilerleyişine yaptıkları büyük katkıları savunur. Ama Türkiye devriminin, başka ülkelerin devrimlerinin taklit edilmesiyle başarılamayacağı bilinciyle hareket eder.

Türkiye Sosyalist Partisi, bu anlayışla sosyalizm deneyimlerini, olumlu olumsuz yönleriyle ele alır. Türkiye’de sosyalizmin kuruluşunu, bütün bu deneyimleri aşma ruhuyla gerçekleştirmeye çalışır.

Türkiye Sosyalist Partisi, işçileri, şehir ve köy emekçilerini, kadınları, gençleri, aydınları, tüm ilerici ve devrimci insanlarımızı bu programı kendi bilinçli iradeleri ve aktif mücadeleleriyle gerçekleştirmeye çağırır.