Biz kimiz?

22 Şubat 2012
Biz kimiz?

Türkiye’nin en eski partisi 92 yıllık TKP 1920 kurucuları ve üyeleri arasında kimler yer alıyor?

1951 Tevkifatını yaşayan, ülkemizin en yaşlı komünistleri;

TKP’nin 1970’li yıllardaki Atılım dönemini hazırlayan ve uygulayan, doğrudan İsmail Bilen’le birlikte çalışan Merkez Komite üyeleri;

15-16 Haziran 1970 yılında yapılan, DİSK’i kapatılmaktan kurtaran Büyük İşçi Direnişinin o zamanki militan gençleri;

Bugünkü Özel Yetkili Mahkemelerin atası DGM’leri ortadan kaldıran ve ülkemize demokrasi armağan eden direnişçi işçiler;

DGM’yi ezdik sıra MESS’te diyen işçi önderleri;

Özgür 1 Mayısları yaratan, yaşatan, alanlarda “Atılım Bizimle”, “TKP’ye Özgürlük” pankartını gizlice açan militanlar;

Faşizme İhtar eylemlerinin direnişçileri;

Kavel’den Profilo’ya, onlarca işyerinden grevci işçiler;

Tekellerin ve aracıların hakimiyetini kırarak yoksul halkımızın gıda maddelerine en ucuz şekilde ulaşmasını sağlayan Köy Koop, Halk Koop emektarları;

DİSK ve Maden-İş genel başkanı Kemal Türkler’in mesai arkadaşları;

Süleyman Hoca'nın yetiştirdiği işçiler;

Grevler yaparak tekstil, metal, maden, büro işçilerine asgari 8 ikramiye kazandıran mütevazı temsilciler;

Katledilen, metal işçilerinin yiğit avukatı Ahmet Hilmi Feyzioğlu’nun işkence ve hücre arkadaşları;

Bütün İstanbul il örgütünü işkencede katledilmesine rağmen korumayı başaran, gizlice kimsesizler mezarlığına gömülen Mustafa Asım Hayrullahoğlu’nun (Deniz Yoldaş) parti hücresinden yoldaşları;

1980 cuntasında gözaltında böbreklerini, ciğerlerini kaybeden, sağlıkları bozulan, yıllar boyunca hapis yatıp sürgünlere gönderilen, tabutluklarda direnen, tek tip elbiselere karşı dipçiklenen, açlık grevlerinde gözlerini kaybeden, ama TKP’li olmanın onurunu hep diri tutan komünistler;

Sendikaları faşist cunta koşullarında bile yaşatıp büyütmeyi başaran mütevazı sendikacılar;

1980 sonrasında öğrenci hareketi içinde yer alan bugünün orta kuşak komünistleri;

YÖK zulmüne karşı gençlik hareketini faşizm koşullarında yükselten öğrenci derneklerinin kurucuları;

Komünistlerin ilk kez yasal alana çıkması için mücadele eden TBKP üyeleri;

Partinin bir grup yönetici eliyle tasfiyesinden sonra da, mücadeleye hiç ara vermeden, partiyi var eden, Partinin yasal olarak da alanlarda temsil edilmesi için çalışanlar;

1 Mayıs Taksim meydanı yeniden emekçilere açan, her gün sokaklarda olan, demokrasi bağımsızlık ve sosyalizm mücadelesini yükselten; bunun için baskılarla, gözaltılarla, hapislerle karşılaşan 1990’lı, 2000’li yılların ilerici gençleri ve kadınları;

1950’li, 1960’lı, 1970’li, 1980’li, 1990’lı, 2000’li ve 2010’lu yılların işçileri, emekçileri, köylüleri, çırakları, öğrencileri, aydınları, sanatçıları ve sendikacıları, 92 yıllık Partinin isimli isimsiz yüzlerce dostu bugünkü TKP 1920 kurucu ve üyeleridir.

Kaynağımız
Türkiye işçi sınıfının öncü siyasal örgütü olan Türkiye Komünist Partisi, dünyada sosyalizm çağını başlatan 1917 Büyük Ekim Devrimi’nin doğrudan etkisi altında ve 1918-1922 arasında yurdumuzu işgal eden emperyalizme karşı Kurtuluş Savaşı’nın ateşi içinde 10 Eylül 1920’de kuruldu.

Türkiye Komünist Partisi’nin tarihsel kurucuları Mustafa Suphi, Ethem Nejat ve Bakû’da yapılan kuruluş kongresine katılan bütün yoldaşlarıdır.

Enternasyonalizmle yurtseverliği, Büyük Ekim Devrimi’nin toplumsal kurtuluş ruhuyla bağımsızlık savaşımızın ulusal kurtuluş özlemini varlığında eylemli olarak birleştiren TKP, daha kuruluşunun beşinci ayında 15 yöneticisini burjuvazinin kanlı pususunda kaybettiği hâlde, onurlu mücadelesini aralıksız sürdürdü. Dünya komünist ve işçi hareketinin ilke ve ülkülerine bağlı kaldı; sömürüsüz, sınıfsız, devletsiz, savaşsız ve sınırsız eşitlik ve özgürlük dünyasının kurulması için durmadan çalıştı. Kapitalizme karşı sosyalizm için, emperyalizme karşı bağımsızlık için, faşizme ve despotizme karşı demokrasi için, ırkçılık ve şovenizme karşı halkların dostluk ve dayanışması için, dinci gericiliğe karşı laiklik ve aydınlanma için, erkek egemenliğine karşı kadın-erkek eşitliği için aralıksız mücadele etti.

Kapitalist düzene son verilmesi; işçilerin, emekçi köylülerin, şehir emekçilerinin proletarya iktidarını kurarak dünyayı yönetip dönüştürmesi; tüm devlet görevlilerinin seçimle belirlenmesi; üretim araçlarının ortak mülkiyeti sistemine geçilmesi; yöneten-yönetilen ayrımının kalkması ve devletin sönümlenmesi; uluslar arasında kardeşliğin kurulabilmesi için kendi kaderini serbestçe belirleme hakkının tanınması; ulusal sınırların ortadan kalktığı enternasyonalist bir dünya kurulması; emeğin, kadınların ve çocukların kurtuluşu gibi yepyeni kavramları Türkiye topraklarına taşıma ve kökleştirme onuru Türkiye Komünist Partisi’ne aittir. Emperyalizme karşı en kararlı biçimde mücadele etme, ülkenin bağımsızlığına en zor koşullarda sahip çıkma ve en tutarlı yurtseverliği savunma onuru TKP’ye aittir.

TKP, emperyalist işgale karşı bağımsızlık savaşında; padişahlığa ve halifeliğe son verilerek laik cumhuriyetin kurulmasında; milli burjuvazinin tek parti yönetimine karşı mücadelede; 1940'larda Nazi işbirlikçisi faşist güçlere karşı koymada; 1950-1960 döneminde Amerikancı-NATO’cu yönetime karşı bağımsızlık ve demokrasi mücadelesinde; 27 Mayıs 1960 sonrasında işbirlikçi-komprador büyük burjuvazinin ve büyük toprak beylerinin koalisyonlarına karşı eşitliği, özgürlüğü ve sosyalizmi yaymada; Adalet Partisi’nin antidemokratik iktidarına karşı direnmede; 12 Mart 1971 faşizmine karşı koymada; Adalet Partisi önderliğindeki gerici ve faşist yönelimli Milliyetçi Cephe iktidarları karşısında devrim ve sosyalizm atılımını yükseltmede; 12 Eylül 1980 faşist yönetimine karşı mücadelede; 1983’ten günümüze kadar, 12 Eylül rejimi temelinde işbirlikçi-komprador kapitalizme, militarizme ve gericiliğe yaslanan bütün iktidarlara karşı işçi sınıfının; şehir ve köy emekçilerinin; ezilen halkların; işsizlerin, yoksulların, kimsesizlerin; kadınların, gençlerin, aydınların, çocukların sözcüsü olarak hep önlerde oldu.

TKP, devrimin ve sosyalizmin; eşitliğin ve özgürlüğün; emeğin, halkların, kadınların ve çocukların kurtuluşunun; alınteriyle yaşayan bütün halkın elbirliğiyle yönettiği, elbirliğiyle ürettiği ve yaratılan refahı ortaklaşa paylaştığı adaletli bir düzenin; bağımsızlığın ve demokrasinin; enternasyonalizmin ve yurtseverliğin; aydınlanmanın ve laikliğin; insana, canlılara ve doğaya saygılı kalkınmanın partisidir.

TKP’nin bütün çalışmalarına yön veren teorik temel, dünya işçi sınıfının ortak öğretisi olan bilimsel sosyalizmdir.

TKP, mücadelelerini Marksizm-Leninizm ile Türkiye komünist ve işçi hareketinin ülkemizin özgül koşulları içinde edindiği deneyimi birleştirerek yürütür.

Ulusal kurtuluş savaşımızı zafere ulaştıran ve cumhuriyetimizi kuran kahramanlarımız ile yaşamlarını devrime ve sosyalizme adayan bütün öncülerimizin mücadele geleneği TKP’nin esin kaynağıdır.